پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

نگاهی بر مخاطرات الگوی تکثرگرایی قومی فرهنگی
سیاوش ایمانی

نگاهی بر مخاطرات الگوی تکثرگرایی قومی فرهنگی

انتقادات مختلفی نسبت به تکثرگرایی فرهنگی وارد شده است؛ نقطه کانونی همه انتقادات این است که چندفرهنگ گرایی با برجسته‌سازی هویت‌ها و گرو‌ه‌بندی های فروملی در جهت تضعیف همبستگی ملی و جامعه‌ای عمل کرده و تشدید بالکانیزه شدن و بازخیزش نوقبیله گرایی را موجب می شود.
نگاه متعالی 40 سال پیش قانونگذار به اقوام؛ عمق راهبردی کاهش شکاف قومی
یادداشت/سیاوش ایمانی

نگاه متعالی 40 سال پیش قانونگذار به اقوام؛ عمق راهبردی کاهش شکاف قومی

به نظر می رسد در گفتمان انقلاب اسلامی ضرورت دارد به لحاظ ذهنی و روانی و گفتمانی با خلوص نیت که در رفتارهای ما ظهور و بروز خواهد داشت و برداشت های صادقانه از آنها شود، به اقوام نگاه کنیم و خودمان را در این جایگاه ندانیم که ما حق اقوام را بدهیم، بلکه به حق خودمان قانع باشیم و بعضا خودمان را بدهکار دانسته و در مقابل اقوام تواضع فکری و گفتمانی داشته باشیم، مثلا به لحاظ گفتمانی و مخاطبه با اقوام، حق به دیگران ندهیم بلکه برنداریم تا دیگران بردارند و به عبارتی تا در مفاهیم، ذهنیات و ته نشست های ذهنی به عدالت و تقوا نرسیم، عمق استراتژیک شکاف قومی را پاسخ نداده­ایم.