پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید

آسيب هاي اجتماعي از کجا مي آيند

آسيب هاي اجتماعي از کجا مي آيند

آسيب هاي اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي گفته مي شود كه در راستاي اصول اخلاقي و قواعد عام عمل جمعي يا قواعد غيررسمي جامعه، محل تأييد كنشگران قرار نمي گيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اخلاقي و اجتماعي روبه رو مي گردد.
فرهنگ سدید یعنی بازتاب فطرت

فرهنگ سدید یعنی بازتاب فطرت

"فرهنگ سدید" همان فرهنگ مطلوبی است که بر پایه محکم و راست بنا شود و انسان را اعتلاء و رشد دهد. رشد به سوی پیدا کردن راهی که به فطرت انسانی نزدیکتر شود. روحی که خداوند در انسان دمیده با یافتن مسیر تعالی عیان شده و در رفتارهای فردی و اجتماعی خود را نشان می دهد.