در بررسی سیاست‌های کلی مشاهده می‌شود از ۵۲ عنوان سیاست‌های ابلاغی عمر ۳۷ مورد آن از ۱۰ تا ۲۵ سال گذشته است. لذا انتظار افکار عمومی از مجمع تشخیص مصلحت نظام تسریع در بازنگری است.

گروه منابع و اطلاعات فرهنگ سدید-ولی‌اله نادرپور: برابر بند یک اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف رهبر انقلاب اسلامی «تعيين سیاست‌های كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» است.

همچنین برابر بند گفته‌شده « ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سیاست‌های كلي نظام» یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از طرف دیگر برابر قانون خود مجمع عمر سیاست‌های کلی نظام 10 سال بوده (ایرنا 20/9/95)  و باید سیاست‌های کلی که بیش از ده سال از عمر آن‌ها گذشته مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان اصلاح و اصلاحیه آن‌ها به‌عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری به حضور ایشان جهت ارائه تدبیر و ابلاغ تقدیم شود.

در بررسی سیاست‌های کلی مشاهده می‌شود از عمر 37 عنوان از سیاست‌های ابلاغی(ردیف‌های 1 تا 37 مورداشاره) 10تا 25 سال گذشته است.

از این 37 عنوان 6 عنوان مربوط به برنامه‌های پنج‌ساله است که عمر آن‌ها به‌طور طبیعی به پایان رسیده و در حال حاضر موضوعیت ندارند، اما باقی‌مانده سیاست‌هایی که برابر مصوبه خود مجمع عمر آن‌ها به سررسیده 31 مورد است که لازم است موردبازنگری قرار بگیرند.

با توجه به اینکه مدت‌زمان زیادی از تاریخ اعتبار این سیاست‌ها گذشته انتظار افکار عمومی از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است علاوه بر «نظارت بر حسن اجراي سیاست‌های كلي نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري)» در بازنگری و ارائه پیشنهاد‌ها اصلاحی به حضور مقام معظم رهبری تسریع به عمل‌آورند.

از سال 72 تاکنون 52 عنوان سیاست کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری به شرح زیر ابلاغ‌شده است. «برگرفته از سایت مجمع»

1 - سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله دوم (ابلاغی  - مصوب 18/08/1372)

2   - سیاست‌های كلي نظام در بخش شبكه‌هاي اطلاع‌رسانی رايانه‌اي. (ابلاغی  - مصوب 11/07/1377 )

3 - سیاست‌های كلي نظام در بخش انرژي.  (ابلاغی  - مصوب 11/07/1377)

4 - سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ امنيت‌ اقتصادي. (ابلاغی - مصوب23/10/1377 )

5 - سياستهاي‌ كلي‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه.  (ابلاغی مصوب 12/02/1378)

6 - سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم (ابلاغی  - مصوب 01/03/1387)

7 - سياستهاي‌ كلي نظام‌ در بخش‌ منابع‌ طبيعي.  (ابلاغی 03/11/1379 - مصوب 02/03/1378)

8 - سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ منابع‌ آب. (ابلاغی 03/11/1379 - مصوب 09/05/1378)

9 - سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ معدن. (ابلاغی 03/11/1379 - مصوب 17/07/1378)

10 - سياستهاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ اقوام‌ و مذاهب.(مصوب 02/11/1378)

11 - سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل. (ابلاغی 03/11/1379 - مصوب03/02/1379)

12 - سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ امنيت‌ قضايي.  (ابلاغی28/07/1381 - مصوب 28/08/1379)

13 - سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ مشاركت‌ اجتماعي.(مصوب 08/11/1379)

14 - سیاست‌های كلي نظام در بخش امنيت ملي در پنج حوزه (داخلي، خارجي، دفاعي، فرهنگي و اقتصادي)).مصوب 08/10/1380)

15 - سیاست‌های كلي نظام در بخش شهرسازي.(مصوب 27/07/1381)(ابلاغی 29/11/1389)

16 - سیاست‌های كلي نظام در بخش مسكن.(مصوب 02/09/1381)(ابلاغی 29/11/1389)

17 - سیاست‌های كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي.(مصوب 06/02/1382)

18 - چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي.  (ابلاغی 13/08/1382 - مصوب26/07/1382)

19 - سیاست‌های كلي نظام در مورد برنامه چهارم توسعه. (ابلاغی 11/09/1382 - مصوب 10/08/1382)

20 - سیاست‌های كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري.(مصوب 08/09/1382) (ابلاغی 29/11/1389)

21 - سیاست‌های كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري.(مصوب 22/01/1383)

22 - سیاست‌های كلي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. (ابلاغی 01/03/1384 - مصوب 21/09/1383)

23 - سیاست‌های كلي نظام در بخش مالي.(مصوب 12/02/1383)

24 - سیاست‌های كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي. (مصوب 15/12/1383)

25 - سیاست‌های كلي نظام براي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه.(ابلاغی 25/06/1384 - مصوب 03/02/1384)

26 - سیاست‌های كلي نظام در بخش كشاورزي.(مصوب 11/04/1384 - ابلاغی 29/09/1391)

27 - سیاست‌های كلي نظام در بخش صنعت.(مصوب 22/05/1384 - ابلاغی 29/09/1391)

28 - سیاست‌های كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي .(مصوب 15/11/1384)

29 - سیاست‌های كلي نظام برای حفظ شان و استقلال قضات(مصوب 27/12/1384).

30 - سیاست‌های كلي نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران(مصوب 16/02/1385)(ابلاغی  - 29/11/1389).

31 - سیاست‌های کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساسي (ابلاغی - مصوب 12/04/1385)

32 - سیاست‌های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی 05/09/1385 - مصوب12/07/1385)

33 - سیاست‌های كلي مديريت و نظام اداري (ابلاغی 14/01/1389 - مصوب 15/02/1386)

34 - سیاست‌های كلي پدافندغيرعامل كشور (31/06/1386)(ابلاغی 29/11/1389)

36 - سياست‌های كلی برنامه پنجم توسعه (ابلاغی - مصوب21/10/1387)

37 - سیاست‌های كلي قضايي پنج ساله(ابلاغی 02/09/1388)

38 - سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی و مصوب 14/01/1389)

39 - سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی  - مصوب14/04/1389) 

40 - سیاست‌های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (ابلاغی 29/11/89)

41 - سیاست‌های کلی نظام در اشتغال(ابلاغی - 28/04/90)

42 - سیاست‌های کلی آمایش سرزمین (ابلاغی  - 21/09/1390)

43 - سیاست‌های کلی نظام درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی  - 29/09/1391)

44 - سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی  - 24/11/1391)

45   -  سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی  - 05/02/1392 )

46 - سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(ابلاغی  - 1392/11/30)

47 - سیاست‌های کلی سلامت ( ابلاغی 1393/01/18 )

48 - سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی  1393/02/30)

49 - سیاست‌های کلی علم و فناوری (ابلاغی 1393/06/29)

50 - سیاست‌های کلی «برنامه ششم توسعه» ( ابلاغی 1394/04/09)

51 - سیاست‌های کلی «محیط زیست» (ابلاغی 1394/08/26)

52 - سیاست‌های کلی خانواده(ابلاغی 1395/06/13)

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha:

آموزش‌وپرورش به‌تنهایی نمی‌تواند دوران گذار کرونا را مدیریت کند

طرحی برای نجات ۷ میلیون دانش‌آموز

جاماندگان‌تحصیلی را به‌مدرسه بازمی‌گردانیم

جمعیتی مغایر با سیاست‌های کلی!

فرهنگ اشتباه موتورسواری به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل ترافیکی شهر تهران

جوانی جمعیت در لبه پرتگاه رشد منفی جمعیتی

زوجین جوان از والدین خود انتظار رفاقت دارند

ساده‌زیست‌ها به جامعه آرامش می‌دهند

دانش و مهارت خود را برای تربیت بچه‌ها به روز کنیم

وضعیت رعایت پروتکل‌ها در استان‌های مختلف کشور

خروج ازدواج از فهرست اولویت‌های ۳۷ درصد جوانان

میدان‌داری بسیج با طرح حاج قاسم برای شکستن تاج کرونا

زیست شبانه چرا و چگونه؟

بازماندگی اجباری!

طرح شهید سلیمانی راه موثر مبارزه با کرونا

کشته‌های داخلی ویروس‌های خارجی

توسعه هوش‌مصنوعی بر سر پرتگاه بی‌قانونی

راه‌های عبور از بن‌بست غم

زحمتکشان بی‌کار!

گسترش فحشای فرهنگی زیر سایه بی‌توجهی مسئولان

حمل و نقل عمومی، جولانگاه کرونا

ناتوانی دولت و توانمندی بخش خصوصی

ارتقای روانشناسی بومی در گروی چیست؟

شکست انحصار مرجعیت‌های سنتی

حاشیه نشین آپارتمانی!

بن مایه مشارکت، سرمایه اجتماعی و اعتماد است