نقش دشمنان خارجی درباره مسائل قومی ایران/ اختلافات قومی؛ خواب ابرقدرت ها برای ایران
«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
آنچه مسلم است نقش قدرت‌های خارجی در تنش‌های قومی را نه‌تنها نباید نادیده گرفت بلکه باید در راستای بی‌اثر کردن این اقدامات هم تدابیری اندیشید یکی مهم‌ترین راهکارها در این حوزه افزایش شناخت مردم ایران به‌ویژه نسل جوان از اقدامات قدرت‌های خارجی در تضعیف و تجزیه ایران از طریق اقوام است
نقش منفی رقابت نخبگان قومی در قومگرایی
سیاوش ایمانی
بررسی نقش رقابت نخبگان قومی در تحولات جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد قبل از انقلاب اسلامی افرادی مثل قاضی محمد، شیخ خزعل در بسیج مردم و بروز ستیزش های قومی تأثیرگذار بوده‌اند و بعد از انقلاب اسلامی هم افرادی چون عبدالرحمن قاسملو، شیخ عزالدین حسینی و برخی شخصیت‌های مذهبی در وقوع منازعات قومی بعد از انقلاب نقش داشته‌اند.
نگاهی بر مخاطرات الگوی تکثرگرایی قومی فرهنگی
سیاوش ایمانی
انتقادات مختلفی نسبت به تکثرگرایی فرهنگی وارد شده است؛ نقطه کانونی همه انتقادات این است که چندفرهنگ گرایی با برجسته‌سازی هویت‌ها و گرو‌ه‌بندی های فروملی در جهت تضعیف همبستگی ملی و جامعه‌ای عمل کرده و تشدید بالکانیزه شدن و بازخیزش نوقبیله گرایی را موجب می شود.
نگاه متعالی 40 سال پیش قانونگذار به اقوام؛ عمق راهبردی کاهش شکاف قومی
یادداشت/سیاوش ایمانی
به نظر می رسد در گفتمان انقلاب اسلامی ضرورت دارد به لحاظ ذهنی و روانی و گفتمانی با خلوص نیت که در رفتارهای ما ظهور و بروز خواهد داشت و برداشت های صادقانه از آنها شود، به اقوام نگاه کنیم و خودمان را در این جایگاه ندانیم که ما حق اقوام را بدهیم، بلکه به حق خودمان قانع باشیم و بعضا خودمان را بدهکار دانسته و در مقابل اقوام تواضع فکری و گفتمانی داشته باشیم، مثلا به لحاظ گفتمانی و مخاطبه با اقوام، حق به دیگران ندهیم بلکه برنداریم تا دیگران بردارند و به عبارتی تا در مفاهیم، ذهنیات و ته نشست های ذهنی به عدالت و تقوا نرسیم، عمق استراتژیک شکاف قومی را پاسخ نداده­ایم.