معرفی کتاب؛
مجموعه کتاب «قطعه‌ای از آسمان» منتشر شد

به گزارش فرهنگ سدید؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، جهت ترویج و معرفی فرهنگ ایثار، جهاد و مقاومت اقدام به تولید مجموعه کتاب هایی با عنوان «قطعه ای از آسمان» کرده است. این مجموعه کتاب که توسط انتشارات سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس منتشر شده به جهت بهره برداری ارائه می شود.

قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
قطعه ای از آسماندانلود کتاب 
    قطعه ای از آسماندانلود کتاب 

دانلود کتاب