به گزارش فرهنگ سدید: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب در کنار دیگر ابعاد حاکمیتی و اجتماعی به مسئله سیاست خارجی و ورابط بین الملل نیز پرداخته اند. برای تشریح و آشکار شدن عوامل و ضرورتهای رویکرد سیاست خارجی ایران اسلامی در گام دوم انقلاب، باید توجه داشت که در آغاز ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی، بزرگترین مسئله جبهه استکبارجهانی به رهبری آمریکا (انقلاب اسلامی) است. از این منظر غرب بویژه آمریکا سیاست محوری خود را در (انقلاب زدایی) از نظام اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی تعریف کرده است. به بیان دیگر دشمنان انقلاب اسلامی به این مسئله پی برده اند که این رویکرد انقلابی جمهوری اسلامی است که توانسته است وضعیت ایران اسلامی را به لحاظ مادی و معنوی در سطح داخلی و خارجی ارتقا بخشد و تحولات شگرفی را در این زمینه پدید آورد. به تبع این مهم، برای متوقف کردن و از بین بردن تهدید ایران اسلامی از منظر غرب فاصله انداختن میان رویکرد و اهداف انقلاب اسلامی با آنچه در میدان عمل صورت می گیرد مهم ترین راهکار است، که برای تحقق آن از همه ظرفیت های رسانه ای، عملی و .... خود استفاده می کند.

اکنون با این تحلیل می توان اهمیت پافشاری رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر مسئله انقلاب و لزوم تدوام آن در همه زمینه ها پی برد. به واقع رهبری در این بیانیه به نظام انقلابی اشاره می کند که بر مبنای آن هم واقعیات و اقتضائات جهان کنونی را باید دید و هم آرمان های انقلاب اسلامی را مدنظر داشت و برای تحقق آنها تلاش کرد. از سوی دیگر ایشان در این بیانیه چند بار به این موضوع اشاره کرده اند که هر کجا جمهوری اسلامی به اهداف خود دست نیافته است و یا با مشکل رویرو گشته ناشی از عقبگرد و غفلت مسئولان نظام از آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی یا به تعبیر دیگر بی توجهی به رویکرد انقلابی در تصمیم گیری های آنان بوده است.

از دیگر مفاهیم مهم در این بیانیه موضوع مشخص نمودن مرزبندی با دشمن از سوی مردم و مسئولین است که باید هم در عرصه هویت و اندیشه و هم درعرصه عمل در تعامل با دشمنان انقلاب اسلامی بویژه ایالات متحده آمریکا خود را نشان دهد. اگر این مرزبندی کاملا آشکار و به دور از هرگونه مصلحت اندیشی های نابجا بود موجب تشخیص منافع ملی و عدم خلط اهداف و رویکردها با اهداف و خواسته های دشمنان انقلاب اسلامی می گردد.

و نکته مهم دیگری که می توان به آن اشاره کرد نهراسیدن ازدشمن و تهدید ات و جو سازی های آن است. اگر مسئولین و مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی دچار ارعاب و تزلزل در محاسبات و تصمیمات خود در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی شوند نخواهند توانست اهداف و آرمان های انقلابی و متعالی جمهوری اسلامی ایران را در در سطح منطقه ای و بین المللی تحقق بخشند.

واقعیت آن است اکنون حرکت انقلاب اسلامی با ارائه مدلی نو و موثر در سطح منطقه ای و بین المللی منطقه را بتدریج از دست آمریکا خارج سازد و منافع استراتژیک ایالات متحده آمریکا و اذناب منطقه ای آن را با چالش جدی مواجه کند. با شکل گیری بیداری اسلامی و گسترش روحیه مبارزه با جبهه استکبار در میان امت اسلام و شکل گیری گروه های مبارز در مقابله با آمریکا واسرائیل در منطقه حساس غرب آسیا دشمنان انقلاب اسلامی بخوبی دریافته اند که انقلاب اسلامی ایران به الگویی اثرگذار و موفق برای دیگر ملت های مسلمان و حتی غیر مسلمان تبدیل شده است و بدنبال آنند تا با فشار بر مردم و ایجاد فضای تبلیغاتی و روانی این الگو را بویژه در زمینه سیاست خارجی ناکام و شکست خورده نشان دهند و با بی اهمیت جلوه دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی و تخریب این الگو دیگر ملت ها را نیز از این مسیر پرافتخار و با عزت بازدارند. آنچه آشکار است این است که تا زمانی که انقلاب اسلامی بر مبانی و آرمان های اسلام ناب محمدی(ص) پایبند است دشمنی استکبار بویژه آمریکا با نظام انقلابی و اسلامی ایران ادامه خواهد داشت زیرا دشمنی آمریکا با ایران اسلامی سرمنشا ماهوی و ذاتی دارد. به واقع مسئله آمریکا با ما ماهیت ماست و از این روست که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم بیان می کنند:«در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره باآن جز ضرر و زیان مادی و معنوی چیزی ندارد.»